/Κώστας Κουτσομύτης: Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης

Κώστας Κουτσομύτης: Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης

Πριν επτά χρόνια, στις 10 Μαρ­τί­ου 2016, σε ηλι­κία 78 χρό­νων έφυ­γε από τη ζωή ο Κώστας Κου­τσο­μύ­της, ο σκη­νο­θέ­της που αγα­πού­σε τη λογο­τε­χνία και με το έργο του έκα­νε χιλιά­δες ανθρώ­πους να την προσεγγίσουν.

Ο Κ. Κου­τσο­μύ­της ήταν ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της μικρής οθό­νης, όπου είχε μετα­φέ­ρει με μεγά­λη επι­τυ­χία πολ­λά γνω­στά λογο­τε­χνι­κά έργα. Ο κατά­λο­γος είναι μακρύς: «Καπνι­σμέ­νος ουρα­νός» του Κώστα Κοτζιά, «Κίτρι­νος φάκε­λος» του Μανώ­λη Καρα­γά­τση, «Βαμ­μέ­να κόκ­κι­να μαλ­λιά» του Κώστα Μουρ­σε­λά, «Πρό­βα νυφι­κού» και «Ο μεγά­λος θυμός» της Ντό­ρας Γιαν­να­κο­πού­λου, «Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα» της Λιλής Ζωγρά­φου, «Υστε­ρα ήρθαν οι μέλισ­σες» του Γιάν­νη Ξαν­θού­λη. κ.ά. Για πολ­λές από αυτές τις σει­ρές τιμή­θη­κε με βραβεία.

Γεν­νή­θη­κε στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου 1938 στα Γρε­βε­νά και σπού­δα­σε κινη­μα­το­γρά­φο στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Κινη­μα­το­γρά­φου της Βιέν­νης. Η πρώ­τη του ται­νία (1965) ήταν μικρού μήκους. Ξεκί­νη­σε ως βοη­θός σκη­νο­θέ­τη στην Φίνος Φιλμ, ασχο­λή­θη­κε με το σενά­ριο, όμως ευρύ­τε­ρα γνω­στός έγι­νε από τις τηλε­ο­πτι­κές του σει­ρές που ξεχώ­ρι­ζαν για την ποιό­τη­τά τους, με τις οποί­ες έφε­ρε σε επα­φή το τηλε­ο­πτι­κό κοι­νό με σημα­ντι­κά έργα της νεο­ελ­λη­νι­κής λογοτεχνίας.

Το 1987 γύρι­σε τη μονα­δι­κή μεγά­λου μήκους ται­νία του «Ο Κλοιός», με θέμα την πρώ­τη αερο­πει­ρα­τεία στην Ελλά­δα το 1948. Η ται­νία κέρ­δι­σε βρα­βεία στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου της Θεσ­σα­λο­νί­κης (σενα­ρί­ου, ήχου, ερμη­νεί­ας για τους έξι νέους πρω­τα­γω­νι­στές και σκηνοθεσίας).

Όσοι συνερ­γά­στη­καν μαζί του μιλούν για έναν άνθρω­πο που τον χαρα­κτή­ρι­ζαν η ευγέ­νεια και η απλό­τη­τα του χαρα­κτή­ρα του.